cojrecruitment.com | ขั้นตอนการแจ้งแรงงาน
16480
page-template-default,page,page-id-16480,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ขั้นตอนการแจ้งแรงงานเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างแรงงาน 4 ปี

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการที่จะอยู่เพื่อทำงานต่อ

สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 2 ปี

ยื่นเอกสารล่วงหน้า 30 วัน

ยื่นช้าทำไม่ทันก็จะเป็นคนผิดกฎหมายทันที และยังไม่มีวิธีแก้ไข

111

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารนายจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. ใบโควตา

 2. บัตรประชาชน

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. ทะเบียนบ้านหนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) อายุไม่เกิน 4 เดือน

เอกสารลูกจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า

 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป

******************************************************************************************

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ 4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ปี แล้ว (อยู่ครบ 6 ปี)

ต้องนำกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่พม่า และดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU

ตามที่มีความเห็นชอบให้นายจ้างยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบ

กำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี นั่นเมื่อครบกำหนด 6 ปี ทางกระทรวง

แรงงานยังไม่มีการประกาศให้ต่ออายุการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้

โดยขณะนี้แรงงานที่ต้องการอยู่ทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU

โดยระยะการดำเนินการทั้งหมด 45-60 วัน

         ควรติดต่อทำก่อนวีซ่าหมดอย่างน้อย 90 วัน

5+5+55+5

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง 

1.หนังสือรับรองของบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด

 1. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด

 2. ใบโควตา 3 ชุด

 3. หนังสือรับรองฉบับแปลภาษาอังกฤษ

 4. ใบโควตาฉบับแปลภาษาอังกฤษ

 5. รูปถ่าย 1 ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3 ที่

พักคนงาน

 1. แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน        

1.บัตรประชาชน   2.ทะเบียนบ้าน  3. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน